Polityka prywatności

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe w sklepie www.azenapolska.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 RODO) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


1.Administratorem danych osobowych jest AS-IDEAL SP Z O.O. z siedzibą w Złotoryi, ul. Solna 1, NIP 6941690974.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez AS-IDEAL SP Z O.O. w celu realizacji, zmiany zamówień, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu własnego marketingu AS-IDEAL SP Z O.O. (przesyłanie newslettera, akcje promocyjne, przesyłanie ankiet odnośnie poziomu świadczonych usług) dotyczącego produktów i usług świadczonych przez sklep internetowy www.tinktura.pl

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Klienta, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:
a) przetwarzania danych niezbędnych do obsługi zamówień Klienta, którego dane dotyczą,
b) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 8 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległośc tj. realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.tinktura.pl oraz działań podjętych przed złożeniem zamówienia.

5. Podanie danych osobowych w formularzu przy zakładaniu konta na stronie www.tinktura.pl jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do założenia w.w. konta.

6. Podanie pozostałych danych osobowych, nie wymienionych w ust. 4 i 5 jest dobrowolne.

7. W ramach realizacji Umowy zawartej na odległość (zamówienia), dane osobowe Klienta mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla danego etapu realizacji zamówienia. Partnerem jest firma współpracująca z AS-IDEAL SP Z O.O. zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj
1) DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 631916, kapitał zakładowy 21.479.000 PLN, NIP 9512417713.
2) Zakres powierzonych danych osobowych firmie AS-IDEAL SP Z O.O. , obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 9:
a) imię i nazwisko lub/i nazwa firmy Klienta;
b) adres Klienta;
c) adres wysyłkowy Klienta,
d) numer NIP/REGON Klienta,
e) numer telefoniczny Klienta;
f) adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,

9. Klient oraz AS-IDEAL SP Z O.O. mogą indywidualnie określić zakres przekazanych danych osobowych Klienta.

10. AS-IDEAL SP Z O.O. nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż określone w niniejszym regulaminie.

11. Dane osobowe Klientów posiadających konto w sklepie internetowym www.tinktura.pl przechowywane są przez cały okres aktywności ich konta – to jest przez czas, kiedy Klient może korzystać z konta, niezależnie od tego, czy składa zamówienia czy nie.

12. Administrator zapewnia realizację praw Klientów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do rezygnacji ze zgody do przetwarzania danych osobowych.

13. Administrator informuje, iż od 25 maja 2018 r. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, AS-IDEAL SP Z O.O. informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

15. AS-IDEAL SP Z O.O. oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

16. W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Administratora Danych: dzialsprzedazy@azenapolska.pl