gtag('config', 'AW-767965345');

Regulamin

Warunki korzystania z usługi

Regulamin sklepu internetowego AZENAPOSLAK

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy AZENAPOLSKA.PL– prowadzony jest przez firmę AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 6941690974, jedyny przedstawiciel firmy AZENA w Polsce .
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu AZENA POLSKA – czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca – AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą: ul. Solna 1, 59-500 Złotoryja wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 6941690974
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://azenapolska.pl

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Solna 1, 59-500 Złotoryja
2. Adres poczty elektronicznej: dzialsprzedazy@azenapolska.pl
3. Numer telefonu: kontakt mailowy: dzialsprzedazy@azenapolska.pl
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.
2. Użytkownik może skorzystać z następujących form płatności:
karta płatnicza / kredytowa lub natychmiastowy przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, oraz przedpłata przy pomocy tradycyjnego przelewu bankowego
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się na terenie Polski.
6. Przesyłkę do innego kraju należy zgłosić telefonicznie lub mailowo przed dokonaniem zakupu, w celu otrzymania kwoty kosztów wysyłki.

7. Użytkownik może skorzystać z opcji pakowania przesyłki bez użycia plastiku. Powinien poinformować sklep o chęci skorzystania z tej opcji, przy składaniu zamówienia pisząc o tym w polu ‘uwagi do zamówienia’ . Sklep zastrzega sobie prawo do zapakowania przesyłki przy użyciu materiałów plastikowych, w sytuacji, gdy uzna, że towar musi zostać dodatkowo zabezpieczony ze względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia w trakcie transportu.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez klienta jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
9. Indywidualne odczucia klienta dotyczące zapachu, konsystencji lub wyglądu produktu po otwarciu opakowania nie są podstawą do zwrotu produktu.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych osobowych jest AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Złotoryi, ul.Solna 1, NIP 6941690974.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu realizacji, zmiany zamówień, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu własnego marketingu AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (przesyłanie newslettera, akcje promocyjne, przesyłanie ankiet odnośnie poziomu świadczonych usług) dotyczącego produktów i usług świadczonych przez sklep internetowy www.tinktura.pl
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Klienta, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:
a) przetwarzania danych niezbędnych do obsługi zamówień Klienta, którego dane dotyczą,
b) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 8 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległośc tj. realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.azenapolska.pl oraz działań podjętych przed złożeniem zamówienia.
5. Podanie danych osobowych w formularzu przy zakładaniu konta na stronie www.azenapolska.pl jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do założenia w.w. konta.
6. Podanie pozostałych danych osobowych, nie wymienionych w ust. 4 i 5 jest dobrowolne.
7. W ramach realizacji Umowy zawartej na odległość (zamówienia), dane osobowe Klienta mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla danego etapu realizacji zamówienia. Partnerem jest firma współpracująca z AS-IDEAL, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj
1) dostawca usług kurierskich, tj.: DHL POLSKA
Niniejsze oświadczenie o prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych przez:
Inspektor ochrony danych Deutsche Post AG
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
53250 Bonn
2) Dostawcą usług kurierskich jest InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków.
3) Dostawcą usług kurierskich jest Orlen Paczka - RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 17A, NIP 5260250475


8. Zakres powierzonych danych osobowych firmie AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 9:
a) imię i nazwisko lub/i nazwa firmy Klienta;
b) adres Klienta;
c) adres wysyłkowy Klienta,
d) numer NIP/REGON Klienta,
e) numer telefoniczny Klienta;
f) adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,
9. Klient oraz AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą indywidualnie określić zakres przekazanych danych osobowych Klienta.
10. AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż określone w niniejszym regulaminie.
11. Dane osobowe Klientów posiadających konto w sklepie internetowym www.tinktura.pl przechowywane są przez cały okres aktywności ich konta – to jest przez czas, kiedy Klient może korzystać z konta, niezależnie od tego, czy składa zamówienia czy nie.
12. Administrator zapewnia realizację praw Klientów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do rezygnacji ze zgody do przetwarzania danych osobowych.
13. Administrator informuje, iż od 25 maja 2018 r. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
15. AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
16. W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Administratora Danych:

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Dane Przedsiębiorcy: AS-IDEALS PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: ul.Solna 1, 59-500 Złotoryja wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 6941690974, e-mail: info@tinktura.pl, 
– Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
– Data odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data